Polaris
SimplyReports
User name
(username@domain or domain\username)
Password

Copyright © 2018 Innovative Interfaces, Inc.
Polaris
SimplyReports v. 5.6 Build 125